Välkommen till IK NocOut.se’s årsmöte 2019

Tid och plats: 26 februari kl. 19.00 på Livgrenadjärsmässen

Vi bjuder på fika till föranmälda årsmötesdeltagare, anmälan senast 22 februari via denna länk: Anmälan, årsmöte 2019.

Vi kommer i sedvanlig ordning gå igenom verksamhetsberättelsen för 2018 och verksamhetsplanen för 2019. Dessa två dokument hittar ni under ”dokument och policies”. Föredragningslista under mötet ser ni i bilagan längre ner i mailet.

Revision för 2018 och planerad budget för 2019 skickas ut till de medlemmar som anmält sig på förhand till mötet. Övriga kan granska dessa under årsmötet.

Motioner skickas senast den 12 februari till sekreterare Uni Sallnäs på mailadress uni.m.sallnas@gmail.com.

Valberedningen har tagit fram ett förslag på omval av styrelsen som ni ser nedan:

 • Ordförande Martin Drotz – Omval 1 år
 • Ledamot Anna Wallentinson – Omval 2 år
 • Ledamot Gustav Lind – Omval 2 år
 • Ledamot Lisa Mjörning – Nyval (tidigare suppleant)
 • Ledamot Cattis Bladh  – 1 år kvar
 • Ledamot Anders Widelius– 1 år kvar
 • Ledamot Andreas Fröberg – 1 år kvar
 • Suppleant  Tomas Lundvall – Nyval 1 år
 • Suppleant Karin Nilsson – Nyval 1 år

Revisorer och valberedning föreslås enligt nedan:

 • Revisor Yvonne Sundh – Omval
 • Revisorssuppleant Ida Johansson – Omval

Valberedning:

 • Ordförande Fredrik Carlén – Omval 1 år
 • Anna Drotz – Omval 1 år
 • Petter Sallnäs – Omval 1 år

Bilaga: Föredragslista vid årsmöte 2019-02-26

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (2018), b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret (2018).
 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/Räkenskapsåret (2018).
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (2018).
 2. Fastställande av medlemsavgifter.
 3. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (2019).
 4. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 5. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år och halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år; c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.
 6. Övriga frågor.