Välkommen till IK NocOut.se’s årsmöte för verksamhetsåret 2022

Datum och tid: 21 februari kl. 18:00. 

Anmälan sker genom följande länk och ska vara oss tillhanda senast söndagen den 19 februari klockan 23:59. Anmälan årsmöte 2023. Eftersom det är fettisdagen så kommer alla deltagare bjudas på semla. Meddela eventuella allergier och/eller matpreferens i anmälan.

Innan årsmötet drar igång kommer tre av våra klubbkompisar bjuda på föreläsning. Joakim Stenman kommer berätta om sina upplevelser från VM i IRONMAN på Kona Hawaii. Linnea Neckman samt Per Åhlin kommer dela med sig sina erfarenheter från deras ultraäventyr på Azorerna

Vi kommer i sedvanlig ordning gå igenom verksamhetsberättelsen för 2022 och verksamhetsplanen för 2023. Dessa hittar ni på hemsidan under ”dokument och policies” senast den 14 februari. Föredragningslista under mötet ser ni längre ner. Revision för 2022 och planerad budget för 2023 skickas ut till de medlemmar som anmält sig på förhand till mötet. Övriga kan granska dessa under årsmötet.

Motioner skickas senast in den 7 februari till info@nocout.se.

Förslag till styrelse

Valberedningen har tagit fram följande förslag på omval av styrelse. Följande förändringar kommer ske:

 • Ledamot Ida Öjergren lämnar styrelsen och ersätts av Tomas Hektor.
 • Suppleant Anna Ahlbeck lämnar styrelsen och ersätts av Diana Atanasova.
 • Suppleant Tomas Lundvall lämnar styrelsen och ersätts av Catharina Österman.

Föreningens ordförande för en tid av 1 år;

 • Ordförande Andreas Edquist: omval 1 år

Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år och halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år;

 • Ledamot Anna Wallentinson: omval 2 år
 • Ledamot Gustav Lind: omval 2 år
 • Ledamot Tomas Hektor: nyval 2 år
 • Ledamot Karin Nilsson: 1 år kvar
 • Ledamot: Helena Borg Hartwig: 1 år kvar
 • Ledamot Jonas Olsson: 1 år kvar

Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

 • Suppleant Catharina Österman: nyval 1 år
 • Suppleant Diana Atanasova: nyval 1 år
 • Suppleant Åsa Kastbom: omval 1 år

Revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

 • Revisor Yvonne Sundh: omval 1 år
 • Revisorssuppleant Anders Widelius: omval 1 år

Föredragslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (2022),
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
  räkenskapsåret (2022).
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/Räkenskapsåret (2022).
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (2022).
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (2023).
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av:
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år och halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år;
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
  d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.
 13. Övriga frågor.