Välkommen till IK NocOut.se’s årsmöte för verksamhetsåret 2023!

Datum och tid: 13 februari kl. 18:00. 

Anmälan sker genom följande länk och ska vara oss tillhanda senast söndagen den 8 februari klockan 23:59. Anmälan årsmöte 2024. Eftersom det är fettisdagen så kommer alla deltagare bjudas på semla. Meddela eventuella allergier och/eller matpreferens i anmälan.

Vi kommer i sedvanlig ordning gå igenom verksamhetsberättelsen för 2023 och verksamhetsplanen för 2024. Dessa hittar ni på hemsidan under ”dokument och policies” senast den 6 februari. Föredragningslista under mötet ser ni längre ner. Revision för 2023 och planerad budget för 2024 skickas ut till de medlemmar som anmält sig på förhand till mötet. Övriga kan granska dessa under årsmötet.

Motioner skickas senast in den 30 januari till info@nocout.se.
Tillägg 2024-02-09: En motion har inkommit och återfinns här: Motion – Årsmöte 2024

Förslag till styrelse

Valberedningen har tagit fram följande förslag på omval av styrelse. Följande förändringar kommer ske:

 • Ordförande Andreas Edquist ställer inte upp för omval. Anna Wallentinson föreslås som ersättare.
 • Ledamot Jonas Olsson lämnar som ledamot men väljs in som suppleant. Tidigare suppleant Catharina Fröberg (tidigare Österman) ersätter Jonas som ledamot.
 • Ledamot Helena Borg Hartwig lämnar styrelsen och ersätts av Linnea Neckman.
 • Ledamot Karin Nilsson lämnar styrelsen och ersätts av Per Åhlin.
 • Suppleant Diana Atanasova lämnar styrelsen och ersätts av Peter Elfström.
 • Suppleant Åsa Kastbom lämnar styrelsen och ersätts av Ole Hansen.
 • Ytterligare en suppleant, i form av Cecilia Sveider, väljs in i styrelsen.

Föreningens ordförande för en tid av 1 år;

 • Ordförande Anna Wallentinson: Nyval 1 år

Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år och halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år;

 • Ledamot Catharina Fröberg: Nyval 1 år
 • Ledamot Björn Gustafsson: Nyval 2 år
 • Ledamot Gustav Lind: 1 år kvar
 • Ledamot: Linnea Neckamn: Nyval 2 år
 • Ledamot Per Åhlin: Nyval 2 år
 • Ledamot Tomas Hektor: 1 år kvar

Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

 • Suppleant Cecilia Sveider: Nyval 1 år
 • Suppleant Jonas Olsson: Nyval 1 år
 • Suppleant Ole Hansen: Nyval 1 år
 • Suppleant Peter Elfström: Nyval 1 år

Revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

 • Revisor Yvonne Sundh: omval 1 år
 • Revisorssuppleant Anders Widelius: omval 1 år

Föredragslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (2023),
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
  räkenskapsåret (2023).
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/Räkenskapsåret (2023).
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (2023).
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (2024).
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av:
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år och halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år;
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
  d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.
 13. Övriga frågor.