Välkommen till IK NocOut.se’s årsmöte för verksamhetsåret 2020

Datum och tid: 30 mars kl. 19.00. 

På grund av rådande läge i vår omvärld och närhet så kommer årets årsmöte att ske digitalt. Anmälan sker genom följande länk och ska vara oss tillhanda senast söndagen den 28 mars: Anmälan årsmöte 2021. Länk med inbjudan till årsmötet kommer att mailas ut dagarna innan årsmötet. Anmälan till årsmötet måste ske senast söndagen den 28 mars.

För att kompensera den uteblivna fikan så bjuder vi alla som anmält sig till årsmötet på valfri semla från Lanemo Konditori. Det enda du behöver göra, utöver att anmälda dig, är att ta dig till Lanemo tisdagen den 30 mars och hämta ut den. Uppge NocOut.se för dem i kassan så bockar de av dig på listan.

Vi kommer i sedvanlig ordning gå igenom verksamhetsberättelsen för 2020 och verksamhetsplanen för 2021. Dessa hittar ni på hemsidan under ”dokument och policies” senast den 23 mars. Föredragningslista under mötet ser ni längre ner. Revision för 2020 och planerad budget för 2021 skickas ut till de medlemmar som anmält sig på förhand till mötet. Övriga kan granska dessa under årsmötet.

Motioner skickas senast in den 16 mars till info@nocout.se.

Förslag till styrelse

Från nuvarande styrelse så står inte Lisa Mjörning till förfogande.

Tidigare stod det även att Carolina Fransson skulle väljas in som suppleant på ett år. Hon har valt att dra sig ur och är inte längre tillgänglig. Istället nomineras tidigare styrelseledamoten Tomas Lundvall för den rollen.

Valberedningen har tagit fram följande förslag på omval av styrelse:

Föreningens ordförande för en tid av 1 år;

 • Ordförande Andreas Fröberg: nyval 1 år

Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år och halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år;

 • Ledamot Anna Wallentinson: nyval 2 år
 • Ledamot Gustav Lind: nyval 2 år
 • Ledamot Ida Öjegren: nyval 2 år
 • Ledamot Karin Nilsson: 1 år kvar
 • Helena Borg Hartwig: ersättningsval 1 år
 • Ledamot Jonas Olsson: 1 år kvar

Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

 • Suppleant Anna Ahlbeck: nyval 1 år
 • Suppleant Tomas Lundvall: nyval 1 år

Revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

 • Revisor Yvonne Sundh: omval 1 år
 • Revisorssuppleant Anders Widelius: omval 1 år

Föredragslista

Bilaga: Föredragslista vid årsmöte 2021-03-30 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (2020),
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
  räkenskapsåret (2020).
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/Räkenskapsåret (2020).
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (2020).
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (2021).
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av:
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år och halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år;
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
  d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.
 13. Övriga frågor.