Välkommen till IK NocOut.se’s årsmöte för verksamhetsåret 2021

Datum och tid: 1 mars kl. 19.00. 

Anmälan sker genom följande länk och ska vara oss tillhanda senast måndagen den 28 februari klockan 12.00: Anmälan årsmöte 2022. Eftersom det är fettisdagen så kommer alla deltagare bjudas på semla. Meddela eventuella allergier och/eller matpreferens i anmälan. Missa inte heller föreläsning med Aktivitus som börjar klockan 18:00.

Vi kommer i sedvanlig ordning gå igenom verksamhetsberättelsen för 2021 och verksamhetsplanen för 2022. Dessa hittar ni på hemsidan under ”dokument och policies” senast den 22 februari. Föredragningslista under mötet ser ni längre ner. Revision för 2021 och planerad budget för 2022 skickas ut till de medlemmar som anmält sig på förhand till mötet. Övriga kan granska dessa under årsmötet.

Motioner skickas senast in den 15 februari till info@nocout.se.

Förslag till styrelse

Valberedningen har tagit fram följande förslag på omval av styrelse:

Föreningens ordförande för en tid av 1 år;

 • Ordförande Andreas Fröberg: omval 1 år

Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år och halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år;

 • Ledamot Anna Wallentinson: 1 år kvar
 • Ledamot Gustav Lind: 1 år kvar
 • Ledamot Ida Öjegren: 1 år kvar
 • Ledamot Karin Nilsson: omval 2 år
 • Ledamot: Helena Borg Hartwig: omval 2 år
 • Ledamot Jonas Olsson: omval 2 år

Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

 • Suppleant Tomas Lundvall: omval 1 år
 • Suppleant Anna Ahlbeck: omval 1 år
 • Suppleant Åsa Kastbom: nyval 1 år

Revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

 • Revisor Yvonne Sundh: omval 1 år
 • Revisorssuppleant Anders Widelius: omval 1 år

Föredragslista

Bilaga: Föredragslista vid årsmöte 2022-03-01 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (2020),
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
  räkenskapsåret (2020).
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/Räkenskapsåret (2020).
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (2020).
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (2021).
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av:
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år och halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år;
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
  d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.
 13. Övriga frågor.