Delta i en webbaserad enkätundersökning kring din kunskap om hälsa och idrott

Vill du vara med i utvecklingen av ett frågeformulär och bidra till forskning kring att minska skadefrekvensen bland idrottare? Betydelsen av förmågan att skaffa och använda sig av kunskap om hälsa, så kallad hälsolitteracitet, är tydlig. Forskare vid Linköpings Universitet håller därför på att utveckla ett idrottsinriktat frågeformulär för att kunna bedöma den hälsokunskap mest relevant för idrottare. Till denna forskningsstudie söker vi därför personer som är minst 18 år och regelbundet genomför konditionsträning. 

Kort om studien och dess bakgrund 

Förmågan att hitta, kunna ta till sig och använda sig av hälsorelaterad information har visats ha en stor betydelse för en individs hälsa. Denna förmåga kallas hälsolitteracitet och spelar ofta en stor roll för att individer ska kunna uppnå god hälsa. Kunskapen kring idrottares hälsolitteracitet saknas i hög grad och det finns i nuläget inget verktyg för att bedöma den form av hälsolitteracitet som är mest relevant för idrottare. Forskare vid Linköpings Universitet jobbar därför just nu på att utveckla ett sådant verktyg. 

Målet med studien är att testa om ett frågeformulär kan ge en adekvat återspegling av idrottares hälsolitteracitet. Förhoppningen är att detta i förlängningen ska kunna bidra till forskning och åtgärder för att förebygga skador och hälsoproblem relaterat till idrott.

Hur går studien till?

Du får denna inbjudan att delta i studien eftersom du är medlem i NocOut. Om du samtycker till att delta i studien kommer du få fylla i en enkät som består av två delar. Den första delen består av 18 flervalsfrågor som direkt testar dina kunskaper och förmågor. Den andra delen består av 16 skattningsfrågor där du får skatta din egna upplevelse av kunskap och förmågor genom att gradera påståenden från mycket lätt till mycket svårt. Enkäten är utformad med instruktioner så du kan fylla i den utan ytterligare hjälp och sammantagen uppskattas tidsåtgången vara cirka 10 minuter.

Vem kan svara på enkäten? 

Denna undersökning vänder sig till dig över 18 år och konditionstränar regelbundet. Det spelar ingen roll om du är motionär eller elitidrottare eller vilken typ av konditionsträning det rör sig om. Samtliga är välkomna att svara på enkäten.  

Det är helt frivilligt och helt anonymt att delta i studien. Inga personrelaterade uppgifter kommer samlas in och det kommer inte gå att koppla dina svar till dig som person. Det kommer inte gå att spåra tillbaka vilka som har svarat och vilka som inte har svarat eller vem som har svarat vad. 


Hantering av data
Data kommer lagras i ett avdelat register och det är enbart forskargruppen som kommer hantera data. Svaren kommer behandlas och förvaras så inga obehöriga kan ta del av dem. Resultaten kommer i första hand sammanställas i en examensuppsats och presenteras på gruppnivå. Det kommer inte framgå vad enskilda personer har svarat.

Hur deltar jag i studien? 

Genom att klicka på länken nedan får du mer information om enkäterna och tillgång till frågorna: 

https://survey.liu.se/LiMP 

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta 

Johanna Björketun, läkarkandidat. Tel: 0730-81 92 91, e-post: johbj728@student.liu.se 

Toomas Timpka, Professor och huvudhandledare. Tel: 0705-36 43 57, e-post: toomas.timpka@liu.se